חוזה שכירות דירה להורדה - חוזה שכירות סטנדרטי להורדה

חוזה שכירות דירה להורדה הוא דבר שאנשים נוטים להתייחס אליו בקלות ראש, עד כדי קניית חוזה שכירות סטנדרטי באגודת הסטודנטים או הורדת חוזה שכירות דירה באתר אינטרנט. גם אנחנו מצרפים כאן חוזה שכירות להורדה, לאחר שנכנענו ללחצים ולבקשות. תוכלו לראות כאן חוזה שכירות לדירה שמכסה את מרבית המקרים, ולכן לדעתנו זהו חוזה שכירות מומלץ. יחד עם זאת, שימו לב גם להסברים המופיעים כאן, לפני שאתם רצים להוריד את המסמך למחשב שלכם וזיכרו - גם אם חוזה שכירות דירה הוא לכאורה סטנדרטי, אנחנו עדיין ממליצים בחום לפנות לעורך דין שיכין עבורכם חוזה שכירות לדירה שנתפר עבורכם, בשביל השקט הנפשי של שני הצדדים. מצורף בעמוד זה חוזה שכירות סטנדרטי. בתחתית העמוד - תוכלו להוריד את חוזה השכירות למחשב שלכם ולעשות בו שימוש. בהצלחה חוזה שכירות דירה להורדה - חוזה שכירות סטנדרטי

חוזה שכירות בלתי מוגנת (חוזה שכירות סטנדרטי)

שנערך ונחתם ב______ ביום ______ לחודש ____ שנה_______

 בין: _________ ת.ז. ____________

 (להלן: "המשכיר") מצד אחד

 ובין: 1. ________ ת.ז. ______________ טלפון _______

 2. ________ ת.ז. ______________ טלפון _______ 

מרח' _________ מספר _____ ישוב

(להלן : "השוכר") מצד שני

הואיל: והמשכיר הינו בעל זכויות בדירה מס' _, בבנין מגורים ברח' ______ _____ _______ (להכניס כתובת מלאה, כולל מספר דירה), הידועה כגוש ____ חלקה __ (להלן - "המושכר");

והואיל: והשוכר מעונין לשכור מאת המשכיר והמשכיר מעונין להשכיר לשוכר את המושכר בשכירות בלתי מוגנת לתקופה, בתמורה, למטרה ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים בחוזה זה להלן;

לכן הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא, נספחים וכותרות משנה

1.1 המבוא לחוזה זה והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 1.2 לא יהיה כל תוקף לשינוי, תוספת או גריעה מהסכם זה אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים.

2. השכירות ומטרתה

2.1 השוכר מצהיר כי ראה ובדק את המושכר ואת הבניין בו מצוי המושכר וכי מצא אותם מתאימים למטרותיו והוא מוותר בזה על כל טענת אי התאמה מכל מין וסוג שהוא ועל כל טענת ברירה אחרת ביחס למושכר ולבנין בו מצוי המושכר ובקשר לשימוש שהוא מתעתד לעשות במושכר.

 2.2 תקופת השכירות עפ"י חוזה זה הינה 12 חודשים בלבד, תחילתה ביום _______ וסיומה ביום _______ (להלן: "תקופת השכירות").

2.3 השוכר ישתמש במושכר במשך תקופת השכירות למטרת מגורי השוכר.

3. אי תחולת חוקי הגנת הדייר

3.1 השוכר לא שילם, לא התכוון לשלם, לא נדרש לשלם ולא התחייב לשלם למשכיר סכום כלשהו, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בכסף ולא בשווה כסף, בגין דמי מפתח, או כל תשלום אחר שהינו בגדר דמי מפתח.

 3.2 חוזה זה, השכירות על פיו, השוכר והמושכר אינם ולא יהיו מוגנים ע"י הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב1972- ו/או ע"י הוראות כל חוק שיבוא לתקן ו/או להחליף את החוק הנ"ל.

4. דמי השכירות

דמי שכירות שישלם השוכר יהיו כדלקמן:

4.1 עבור כל חודש של שכירות בתקופת השכירות ישלם השוכר למשכיר דמי שכירות חודשיים בסך ___ ₪ (במילים – הסכום בשקלים), כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן (אם הצמדה אחרת – לציין כאן), כשהמדד הבסיסי הינו המדד הידוע במועד חתימת הסכם זה. ירידה מתחת למדד הבסיס לא תגרום להפחתת דמי השכירות.

4.2 דמי השכירות ישולמו בכל חודש, עד ליום ה___ של כל חודש, כל תשלום עבור חודש שכירות מראש. במעמד חתימת חוזה זה ישלם השוכר את דמי השכירות בגין חודש השכירות הראשון בשיק מזומן וימסור לידי המשכיר 11 שיקים מעותדים עבור תשלום דמי השכירות ליתרת תקופת השכירות. הפרשי הצמדה למדד ישולמו כל 6 חודשים או לפי דרישת המשכיר.

5. תשלומים אחרים

5.1 מס רכוש, במידה שיוטל על המושכר, יחול על המשכיר וישולם על ידו.

5.2 ארנונה כללית וכן כל מס אחר, אגרה, היטל ותשלומים אחרים, ממשלתיים ועירוניים, החלים ושיחולו עפ"י כל דין על מחזיק או משתמש בנכסים ככל שהם מתייחסים למושכר ו/או לשוכר, יחולו על השוכר וישולמו על ידו.

 5.3 ההוצאות עבור צריכת מים, חשמל, גז וטלפון במושכר וכן תשלומים שוטפים לועד הבית וכל תשלום הנוגע לאחזקת המושכר ומערכותיו במשך כל תקופת השכירות, למעט תשלום בגין תיקונים הנובעים מבלאי סביר כתוצאה משימוש רגיל וסביר במושכר ו/או במערכותיו, יחולו על השוכר וישולמו על ידו במועד.

5.4 מוסכם כי השוכר יקיים במשך כל תקופת השכירות ביטוחים כנגד סיכוני צד שלישי - נזקי גוף ונזקי רכוש על סך של 1,000,000 ₪, הכוללים גם את המטלטלין. השוכר ידאג להוסיף את המשכיר כמבוטח נוסף בפוליסה וידאג כי הפוליסה תכלול סעיף ביטול זכות שיבוב.

איסור העברת שכירות

6. איסור העברת השכירות, החזקה והשימוש

6.1 השוכר מתחייב לא להשכיר ו/או למסור את החזקה ו/או להעניק כל זכות במושכר או בכל חלק ממנו לצד ג' כלשהו;

7. החזקת ותחזוקת המושכר

 השוכר מצהיר כי הוא מתחייב לשמור על המושכר שמירה טובה.

 השוכר מתחייב:

7.1.1 להחזיק ולתחזק באופן שוטף במשך כל תקופת השכירות את המושכר ואת מתקניו ומערכותיו ולקיימם במצב טוב ותקין;

7.1.2 להשתמש במושכר, שימוש רגיל וסביר התואם את מטרת השכירות ולא לעשות כל פעולה או מחדל אשר יש בהם כדי לפגוע במושכר ו/או מתקניו ו/או מערכותיו;

7.1.3 להודיע למשכיר על כל נזק או קלקול שנגרם למושכר ו/או למתקניו ו/או מערכותיו מיד עם היגרמו;

7.1.4 לתקן לאלתר על חשבונו כל נזק או קלקול שנגרמו למושכר, ו/או למערכותיו ו/או למתקניו, למעט נזק או פגם הנובעים מבלאי סביר, אשר יתוקנו, בהתאם לצורך, ע"י המשכיר תוך זמן סביר.

7.2 מבלי לגרוע מחובתו של השוכר לבצע פעולות כאמור בסעיף 7.1 דלעיל ומבלי שהדבר תפרש כחובה המוטלת על המשכיר, יהיה המשכיר רשאי לבצע במושכר כל תיקון החל על השוכר כאמור ואשר השוכר לא בצעו ובמקרה כזה יהיה השוכר חייב להחזיר למשכיר, מיד עם קבלת דרישה בכתב, את כל הסכומים שהוציא המשכיר לביצוע תיקונים אלה, בהתאם לחשבוניות שיציג המשכיר.

8. השימוש במושכר

8.1 השוכר מתחייב לא לבצע ולא להרשות לבצע כל שינויים, שיפורים, שיפוצים או תוספות במושכר או בכל חלק ממנו ללא קבלת הסכמת המשכיר מראש ובכתב, ובתנאי שאם ניתנה הסכמת המשכיר כאמור, יחזיר השוכר בתום תקופת השכירות, עפ"י דרישת המשכיר, את מצב המושכר לקדמותו. אם ידרש השוכר להשאיר את השינויים שערך במושכר, בכפוף לקבלת הסכמת המשכיר מראש, לא יהיה השוכר זכאי לכל תשלום עבור שינויים אלה.

9. פיגור בתשלומים

9.1 במקרה של פיגור בתשלום דמי השכירות או כל סכום אחר שהשוכר חייב לשלם למשכיר, ישלם השוכר למשכיר ריבית שקלית על סכום החוב בשיעור של 12% לשנה. הריבית תחושב עבור התקופה מן היום שבו היה על השוכר לשלם את הסכום שבפיגור ועד היום בו שילם אותו בפועל.

9.2 אין ולא יהיה בהוראות סעיף 9.1 דלעיל, או בקבלת ריבית עפ"י סעיף זה, כדי לפגוע בזכותו של המשכיר לקבל בנוסף לריבית הנ"ל גם כל סעד אחר שהמשכיר יהיה זכאי לו עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין בגין פיגור בתשלום כאמור.

9.3 מוסכם כי הוראות סעיף 9.1 דלעיל יישארו בתוקפן ויחייבו את השוכר גם לאחר סיום תקופת השכירות וכן לאחר ביטולו של חוזה זה, בכל הנוגע לחובות השוכר אשר טרם נפרעו בעת סיום תקופת השכירות ו/או בכל הנוגע לחובות השוכר שנוצרו לאחר סיום תקופת השכירות.

10. אחריות השוכר

10.1 השוכר יהיה אחראי לכל הנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למושכר ו/או למשכיר ו/או לכל צד שלישי שימצא במושכר והנובעים ממעשי השוכר ו/או מחדליו, לרבות מעשי ו/או מחדלי מוזמניו, והוא מתחייב לפצות ו/או לשפות את המשכיר בגין כל סכום שהמשכיר יחוייב לשלם למאן דהו בקשר לכל נזק כאמור, לרבות הוצאות בגין הצורך להתגונן בפני תביעה כאמור.

11. פינוי המושכר

11.1 בתום תקופת השכירות או בכל מקרה של ביטול או סיום השכירות מכל סיבה שהיא, מתחייב השוכר לפנות את המושכר ולהחזירו לידי המשכיר כשהמושכר פנוי מכל אדם ומכל חפץ השייך לשוכר ללא כל השהייה או מניעה וזאת במצב טוב, מתוקן ונקי כפי שקיבל אותו בתחילת תקופת השכירות ובהתחשב בבלאי סביר הנובע משימוש רגיל וסביר במושכר בהתאם למטרת השכירות. היה והשוכר לא החזיר את המושכר כאמור ולא תיקן את הדרוש תיקון תוך ארבעה עשר (14) יום מיום ששוגרה אליו דרישה בדואר רשום, יהיה המשכיר רשאי לבצע את הדרוש תיקון והשוכר ישלם למשכיר את כל ההוצאות אשר המשכיר יוציא לשם תיקונים והבאת המושכר למצב טוב כאמור.

11.2 במקרה ובתום תקופת השכירות או עם סיומה ו/או ביטולה קודם לכן, השוכר לא יפנה את המושכר ו/או לא יחזירהו לחזקתו הבלעדית של המשכיר ובמצב טוב כמפורט בסעיף 11.1 דלעיל הוא יהיה חייב לשלם למשכיר בשל התקופה מהמועד בו היה עליו לפנות את המושכר ועד לפינוי המושכר בפועל והחזרתו כאמור, סכום השווה לפי שניים מדמי השכירות שהיו משולמים לפי חוזה זה אילו הוארכה השכירות בתנאי חוזה זה. התשלום הנ"ל יהווה דמי שימוש ראויים ו/או דמי נזק ו/או פיצויים מוסכמים, קבועים ומוערכים מראש על ידי הצדדים בהתחשב בכל נסיבות העניין. אין ולא יהיה בתשלום עפ"י סעיף זה כדי להעניק לשוכר זכות להוסיף ולהחזיק במושכר ו/או לפגוע בכל זכויותיו האחרות של המשכיר עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין.

מוסכם ומותנה בין הצדדים כי אם השוכר יפנה את המושכר תוך תקופת השכירות, הוא יהיה חייב בכל מקרה להמשיך לשלם למשכיר את דמי השכירות ויתר התשלומים כאמור בחוזה זה עד לתאריך סיום תקופת השכירות עפ"י חוזה זה.

11.4 למרות האמור לעיל, במקרה והשוכר יהיה מעונין לסיים את תקופת השכירות לפני המועד לסיומה, המשכיר לא יתנגד לכך, אלא מטעמים סבירים, ובלבד שהשוכר הודיע למשכיר 60 יום בכתב על כוונתו לסיים את תקופת השכירות וכן בלבד שהשוכר המציא שוכר חלופי שיהיה מקובל על המשכיר לפי שיקול דעתו ושיחתום על הסכם שכירות בתנאים שאינם נופלים מתנאי הסכם זה. מובהר כי אם לא יחתם הסכם כאמור, יהיה השוכר חייב לשלם את כל התשלומים החלים עליו עפ"י הסכם זה לכל תקופת השכירות.

שטח חוב ובטחונות אחרים

12. ש ו נ ו ת

12.1 אם ינותק או יופסק שרות כלשהו למושכר עקב אי תשלום חשבון או סכום כלשהו שתשלומו חל על פי חוזה זה על השוכר, אזי יחולו הוצאות החיבור המחודש על השוכר וישולמו על ידו.

12.2 השוכר מתחייב להמציא למשכיר על פי דרישתו, אישורים על תשלום כל הסכומים שתשלומם חל עפ"י חוזה זה על השוכר.

12.3 המשכיר יהיה רשאי להיכנס למושכר בכל עת ולאחר תיאום מראש עם השוכר, על מנת לבדוק את מצב המושכר ואת קיום התחייבויות השוכר עפ"י חוזה זה והשוכר מתחייב לאפשר למשכיר להיכנס למושכר כאמור וזאת לאחר שנתן לשוכר הודעה זמן סביר מראש.

12.4 המשכיר יהיה רשאי למשכן ו/או לשעבד ו/או למכור ו/או להעביר את המושכר כולו או חלקו, ו/או את החוזה הזה כולו או חלקו ו/או את זכויותיו והתחייבויותיו על פיו כולן או מקצתן, וכן לעשות במושכר ו/או בזכויות וההתחייבויות הנ"ל כל דבר, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל צורך בהסכמה כלשהי מאת השוכר והשוכר מקבל על עצמו ללא סייג כל פעולה אשר תעשה ע"י המשכיר ולשוכר לא תהיה כל טענה או תביעה או דרישה מכל מין וסוג שהוא כלפי המשכיר או הבאים מכוחו או במקומו. השוכר מתחייב לבצע את כל התחייבויותיו ותנאי חוזה זה כלפי כל אדם או גוף אחר אשר יבוא במקומו של המשכיר. אם יבוא משכון, שעבוד, העברה או כל פעולה כאמור, לא יהא בהם כדי לגרוע מזכויות השוכר עפ"י חוזה זה ולא להוסיף על התחייבויותיו על פיו.

 12.5 השוכר מצהיר כי הוא חותם על חוזה זה לאחר שקרא והבין את תוכנו

13. ב ט ח ו נ ו ת

13.1 להבטחת כל התחייבויות השוכר עפ"י חוזה זה, לרבות פינוי המושכר במועד, תשלום כל נזק שיגרם למושכר, תשלום דמי השכירות והתשלומים המוטלים על השוכר עפ"י חוזה זה, יפקיד השוכר במועד חתימת הסכם זה בידי המשכיר שטר חוב בחתימתו ובחתימת שני ערבים בעלי יכולת על סך 50,000 ש"ח צמודים למדד. המשכיר יפעל עפ"י ההוראות כדלקמן:

13.1.1 המשכיר יחזיר לשוכר את שטר החוב בתום 30 יום מפינוי המושכר, וזאת אם יקיים השוכר את כל התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, לרבות פינוי המושכר במועד, תשלום כל נזק שיגרם למושכר, תשלום דמי שכירות וכל התשלומים המוטלים על השוכר עפ"י חוזה זה.

13.1.2 השוכר יהיה רשאי להשלים את שטר החוב ולממשו בכל מקרה בו לא יקיים השוכר התחייבות כלשהי המוטלת עליו עפ"י חוזה זה.

כמו כן ימסור השוכר למשכיר במעמד חתימת חוזה זה שיקים לא סחירים לפקודת עירית _____, חברת חשמל וועד הבית, כשסכומי השיקים ותאריכיהם ריקים. המשכיר יהיה רשאי לעשות שימוש בשיקים אלה רק אם השוכר לא שילם חשבון כלשהו שחובת תשלומו חלה על השוכר עפ"י חוזה זה, ובלבד שהמשכיר נתן לשוכר התראה של 3 ימים מראש לפני שימוש בשיקים כאמור.

14. תרופות בגין הפרה

14.1 מבלי לפגוע בכל סעד המוקנה למי מהצדדים עפ"י הוראה ספציפית בחוזה זה ו/או עפ"י כל דין בגין הפרת חוזה זה, במקרה של הפרת חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א1970-. מוסכם כי החיובים בחוזה זה לא יהיו ניתנים לקיזוז.

14.2 הפר השוכר את החוזה, כולו או מקצתו, ולא תיקן את ההפרה לאחר שנמסרה לו התראה בה נקבע המועד לתיקון ההפרה, אזי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית לו עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין עקב ההפרה, יהיה המשכיר רשאי לבטל חוזה זה במסירת הודעת ביטול לשוכר, ובמקרה כזה ייכנס הביטול לתוקף במועד שינקוב המשכיר בהודעת הביטול.

14.3 מוסכם כי במקרה של הפרת חוזה זה ע"י השוכר שבגינה יהיה השוכר חייב לפנות את המושכר לפני תום תקופת השכירות, הרי שמבלי לפגוע בכל סעד המוקנה למשכיר עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין, השוכר ישלם למשכיר החל ממועד הפינוי, פיצויים בסכום השווה להפסד דמי השכירות שנגרם למשכיר עקב כך וכן את כל המסים והתשלומים החלים על השוכר עפ"י חוזה זה, וזאת עד למועד בו היתה אמורה להסתיים תקופת השכירות, או עד למועד בו יושכר המושכר לשוכר אחר, וכן כל הפסד דמי שכירות כתוצאה מהפרש שייווצר במקרה שהשוכר האחר ישלם דמי שכירות נמוכים יותר מדמי השכירות עפ"י חוזה זה.

הוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה שצד כלשהו לא ישתמש מיד בזכויותיו הנובעות מחוזה זה, כל השהיה ו/או המתנה ו/או העדר תגובה ו/או אי נקיטת אמצעים ו/או אי מימוש זכויות לא יחשבו לויתור, הסכמה או הודאה כל שהיא מצידו.

14.5 סעיפים 13 ,2,4,5,6,7,11 הינם סעיפים יסודיים והפרתם תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

14.6 כתובות הצדדים לצורך חוזה זה ולמסירת הודעות וכתבי בי-דין הן:

המשכיר: ____________________

השוכר: במושכר או בכל אחת מהכתובות המופיעות במבוא לחוזה.

 כל הודעה בכתב ו/או כתב בי-דין שישוגרו ע"י מי מהצדדים לצד האחר בדואר רשום לפי כל אחת מהכתובות המפורטות בסעיף 14.7 דלעיל יראו כאילו נמסרו לנמען כעבור שלושה (3) ימים ממועד רישומם למשלוח באחד מסניפי הדואר בישראל.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 _______________________ ________________________

המשכיר השוכרים

להורדת חוזה שכירות

חוזה שכירות דירה להורדה - קצת פרשנות

שוב, כמו בתחילת המאמר, למרות שצרפנו כאן הסכם שכירת דירה סטנדרטי, אנו ממליצים בחום להעזר בעורך דין לפני החתימה. אם אתם מתעקשים בכל זאת לעשות שימוש באותו חוזה שכירות דירה להורדה, אל תשכחו למלא את הפרטים של השוכר והמשכיר במלואם, בידקו בעצמכם את תעודות הזהות וראו שהפרטים הרשומים בחוזה השכירות מדויקים, ודאו ששטר החוב מולא כהלכה.

בכל הפרטים הטכניים - כמו מועד התשלום, מספר תשלומים בשנה וכו' - אתם יכולים כמובן לעשות שימוש במסמך חוזה שכירות דירה המצורף כאן, רק לתקן על פי מה שסוכם ביניכם

בהצלחה!

מכרז ריביות משכנתא

מכרז משכנתא חדשה או מיחזור בסיוע יועץ מקצועי

מחשבון משכנתא

המדריך לקניית הדירה

מדריך שיפוצים

חוזה שכירות דירה

ריבית משכנתא ומחיר הדירה

כונס נכסים

מחפשים מציאות באמריקה

מעבר דירה

דירה לדוגמא - התרשמות נכונה

התרשמות נכונה מדירה ריקה

מתמודדים עם קריסת הקבלן

אורזים נכון

עיצות חשובות למשקיע המתחיל

צמוד קרקע: מדירת גן ועד קיבוץ

איך לקנות בשוק הנוכחי

נלחמים בהפקעת המגרש

כשדלת הממ"ד בולטת

חלוקת דירות

בני כמה הרוכשים?

מטרד ושמו בית ספר

ביטוח משכנתא

המחירים בצפון - אחרי המלחמה

עיצות משפטיות לפני החתימה

פנג שוואי בחדר השינה

הצבעים על פי הפנג שוואי

עוד מידע חשוב על משכנתאות

ריבית המשכנתא - מוכרת למס

האנרגיות שמסביב לבית

רוח ומים בבית

איך אוכלים את הסנדוויץ'?

הישראלים לא עוזבים את העיר

מיחזור משכנתא

על מה להתעקש לפני המשכנתה

ריצוף מחדש או הדבקה

המפרט: לדעת לפני החתימה

הבלוק מול הגבס

קרמיקה, פרקט או "המדה"

סוס טרויאני בחצר האחורית

כמה עולה דירת 3 חדרים?

האם הגיע הזמן לרכוש דירה?

תמ"א 38

הובלות

העלות של משכנתא ארוכה

כמה חסך לנו ביטול מס הבולים

המדריך למכירת הדירה

מדריך בקרת מבנים