דירות למכירה מכונס נכסים

דירות למכירה מכונס נכסים מוצאות בתקופות מיתון. אז יש עליה במידה ניכרת מספר המקרים של בעלי בתים הנקלעים לקשיים ובשל כך מוצעים מספר רב של נכסים מכונס, באתרים כמו kinus.co.il או מודעות כינוס נכסים במקומות אחרים. במהלך העשור האחרון, הוצעו אלפי דירות למכירה מכונס נכסים ונגד רבים אחרים הוצאו צווי פינוי מהבית. לפניכם הסבר כיצד אפשר לרכוש את אותן דירות במחיר מוזל ובאופן בטוח וגם איך להימנע מלהיקלע למצב של כינוס בעצמכם.
גולן חקק
לרכישת דירות למכירה דרך כונס נכסים 3 יתרונות עיקריים:
1.  מחיר אטרקטיבי - על פי מחקר שהתבצע בשלוחת אוניברסיטת דרבי, במכרזים אלו נהנים המתמודדים ממחירים הנמוכים בכ- 20% ממחיר השוק. (שימו לב - בשל העלייה בביקושים של דירות למכירה מכונס נכסים, לעתים פער המחירים נמוך יותר. בידקו היטב כל עסקה מראש).

2.  ביטחון - מכירת הנכס מבוצעת דרך בית המשפט או ההוצאה לפועל ובאישורם, כך שלקונה יש כתובת גם לאחר הרכישה. יתרה מכך, במכרזים אלו הנכס עובר לקונה, כשהוא נקי מכל שעבוד, עיקול או זכות אחרת בנכס, והקונה מוגן מטענות צדדים שלישיים בקשר לנכס. על כל פנים, רצוי להסתייע בעורך דין, כדי להיות בטוחים שלא קופחתם בעסקה.

3.  תהליך קצר - במרבית המקרים, הליך כינוס נכסים אורך בין חודשיים עד 4 חודשים מפרסום המודעה ועד להעברת הבעלות על הנכס.

5 שלבים בקניית דירות למכירה מכונס נכסים

דירות למכירה מכונס נכסים - מודעת כונס נכסים ועודפרסום המודעה - מודעות של מכרזים מטעם כונס נכסים מפורסמות, הן במדיה הכתובה והן במדיה האלקטרונית. אתר Konesonline , kinus.co.il - כונס אונליין, הם דוגמאות לאתרים בהם תוכלו למצוא מודעת כונס נכסים ולצאת לדרך.במידה והמודעה מתאימה לפרופיל הנכס, בו אתם מעונינים, עליכם להתקשר לגוף המטפל במכירה על מנת לקבל פרטים משלימים שאינם מופיעים במודעה.

ביקור בנכס - כונס נכסים קובע מועדים לסיור מרוכז של כל הרוכשים הפוטנציאלים. פרטים על מועדי הסיור מצוינים במודעה או בתיאום עם הכונס. בחלק מהמקרים קיים שימוש במתווכים שניתן לתאם עימם מועד לביקור.

הגשת ההצעה - במידה ולאחר סיור בנכס החלטתם להתמודד במכרז דירות למכירה מכונס נכסים, עליכם להגיש הצעה שתכלול:

1. טופס הצעה - טופס שמסופק ע"י עורך המכרז - כלומר כונס נכסים, בו יש למלא את פרטי המציע, גובה ההצעה, וכן לחתום על פרטים נוספים הקשורים לחובות ולזכויות של המציע ועורך המכרז.

2. שיק בנקאי או ערבות בנקאית - על כל משתתף במכרז להפקיד יחד עם הצעתו שיק בנקאי לפקודת עורך המכרז או מי מטעמו ו/או ערבות בנקאית אוטונומית על סך של 10%- 5% משווי ההצעה. במידה ובסוף הליכי המכירה, חוזר בו הזוכה מהצעתו, רשאי עורך המכרז לחלט את הערבות.

3. חוזה המכר - החוזה מסופק על ידי עורך המכרז. החוזה בין עורך המכרז ("המוכר") לבין הקונה כולל את כל פרטי ההתקשרות בין הצדדים, כאשר בין השאר יתוארו נסיבות רכישת הנכס, התמורה בגין הנכס, תנאי התשלום, הזכויות והחובות של כל צד לעסקה, המסים אשר ישא בהם כל צד לעסקה ומועדי תחולתם. חוזה זה ייחתם ע"י הצדדים.

4. התמחרות - מכרז כונס נכסים. ההתמחרות הנה מכירה פומבית הנערכת בין המציעים אשר הגישו הצעה על הנכס במסגרת הליך כינוס נכסים. במקרה בו עורך המכרז מחליט לערוך התמחרות,הוא יפנה טלפונית למציעים שהציעו את ההצעות הגבוהות ביותר (על פי שיקול דעתו) ויזמנם להתמחרות במשרדו. בהתמחרות עורך המכרז יערוך פרוטוקול התמחרות בו יפורטו ההצעות עד שיוותר מציע אחד שהציע את הסכום המקסימלי, ואף משתתף אחר לא מוכן להציע יותר. ההמחאה הבנקאית אשר ניתנה לצורך השתתפות כפיקדון, מופקדת בשלב זה בחשבון הנאמנות של עורך המכרז. כל שאר המתמודדים יקבלו בחזרה את הערבות שהפקידו. שלב זה אינו קיים בכל המכרזים, ולכן יש לברר מראש מול עורך המכרז על כוונותיו בנוגע להתמחרות. במידה ומתקיימת התמחרות מומלץ להגיש הצעה הנמוכה מההצעה הטובה ביותר אותה אתם מוכנים להגיש, היות וניתן לשפר את הצעותיכם בהתמחרות בהתאם להצעות המתחרים.

5. אישור המכירה - הזוכה יחתום לאחר הזכייה על חוזה מכר אשר נוסחו נתקבל בשלב הגשת ההצעה. לאחר מכן יפנה כונס הנכסים, לראש ההוצאה לפועל בבקשה לאישור המכירה. במידה ואישר ראש ההוצאה לפועל את המכירה, חותם ראש ההוצל"פ על "פסיקתא"- שהינה צו שיפוטי המורה להעביר את הנכס על שם הזוכה, והכל כאשר הנכס נקי מכל שעבוד, עיקול או זכות צד ג', כלשהי בכפוף לתשלום כל המסים החלים ע"פ כל דין. לאחר אישור ראש ההוצאה לפועל של המכירה, החוזה ייחתם ע"י כונס הנכסים. החזקה בנכס תועבר לקונה לאחר תשלום התמורה ומילוי כל יתר התחייבויות הזוכה, ע"פ הוראות הסכם המכר.
הכותב היה מבעלי אתר כונס אונליין - www.konesonline.co.il
דירות מכונס נכסים - מאמר נוסף בנושא

דירות למכירה מכונס נכסים - חשוב לדעת

1.   הערכת שמאי - מומלץ לדרוש מעורך מכרז כונס נכסים את הערכת השמאי לנכס נדל"ן על מנת לקבל את הערכת העלות של הנכס וכן על מנת ללמוד את המידע המשלים על הנכס כגון, מידע תכנוני, מידע סביבתי ומידע על מצב הנכס.

2.   מסים - במקרה של בתים מכונס נכסים, מסים אגרות היטלים, תשלומי חובה והוצאות ארנונה החלים על המקרקעין עד למועד מסירת החזקה יחולו על עורך המכרז (המוכר) כך גם מס שבח, מס מכירה ודמי הסכמה למנהל במידה ויחולו. היטל השבחה החל על המקרקעין על פי תכנית בנין עיר שבתוקף, יחול גם הוא על עורך המכרז. מס רכישה, מסים אגרות היטלים, תשלומי חובה והוצאות ארנונה החלים על המקרקעין ממועד קבלת החזקה ואילך יחולו על הזוכה (הקונה).

3.   שכר טרחה על נכסים מכונס - רישום הזכויות יעשה על ידי ועל פי הסכמת הצדדים בחוזה המכר, כאשר שכ"ט בגין טיפול ברישום הזכויות ע"ש הקונה, במידה ויתבקש יעשה ע"י משרדו של כונס נכסים, ישולם בנפרד וייקבע בחוזה המכר.

4.   שכר טרחה מתווך - יש לברר לפני הגשת ההצעה עבור כונס נכסים, האם על הקונה חלות עלויות מתווך הפועל מטעמו של עורך המכרז וחלות על הקונה.

5.   מכרזים של גופים ממשלתיים - דירות למכירה מכונס נכסים ניתן למצוא גם אצל גופים ממשלתיים. התהליך דומה מאוד לתהליך רכישה פרטי של כינוס נכסים, למעט העובדה שבדרך כלל לא מתקיים הליך התמחרות. בנוסף, קביעת הזוכה מותנית באישור ועדת המכרזים.

מכרז ריביות משכנתא

מכרז משכנתא חדשה או מיחזור בסיוע יועץ מקצועי

מחשבון משכנתא

המדריך לקניית הדירה

מדריך שיפוצים

חוזה שכירות דירה

ריבית משכנתא ומחיר הדירה

כונס נכסים

מחפשים מציאות באמריקה

מעבר דירה

דירה לדוגמא - התרשמות נכונה

התרשמות נכונה מדירה ריקה

מתמודדים עם קריסת הקבלן

אורזים נכון

עיצות חשובות למשקיע המתחיל

צמוד קרקע: מדירת גן ועד קיבוץ

איך לקנות בשוק הנוכחי

נלחמים בהפקעת המגרש

כשדלת הממ"ד בולטת

חלוקת דירות

בני כמה הרוכשים?

מטרד ושמו בית ספר

ביטוח משכנתא

המחירים בצפון - אחרי המלחמה

עיצות משפטיות לפני החתימה

פנג שוואי בחדר השינה

הצבעים על פי הפנג שוואי

עוד מידע חשוב על משכנתאות

ריבית המשכנתא - מוכרת למס

האנרגיות שמסביב לבית

רוח ומים בבית

איך אוכלים את הסנדוויץ'?

הישראלים לא עוזבים את העיר

מיחזור משכנתא

על מה להתעקש לפני המשכנתה

ריצוף מחדש או הדבקה

המפרט: לדעת לפני החתימה

הבלוק מול הגבס

קרמיקה, פרקט או "המדה"

סוס טרויאני בחצר האחורית

כמה עולה דירת 3 חדרים?

האם הגיע הזמן לרכוש דירה?

תמ"א 38

הובלות

העלות של משכנתא ארוכה

כמה חסך לנו ביטול מס הבולים

המדריך למכירת הדירה

מדריך בקרת מבנים