ערבות חוק מכר דירות - בטחונות שניתן לקבל מהקבלן

כבר באמצע שנות השבעים דאג המחוקק להסדיר בחקיקה ראשית את הביטחונות שיחויבו קבלנים לתת לרוכשי דירות, על-מנת למנוע מצב בו רוכשים ישמו כספם על קרן הצבי, וזאת בחוק המכר (דירות) מה שמכונה - ערבות חוק מכר דירות,עו"ד שי עמית

כאשר קונים דירה "יד שניה", הדירה כבר קיימת, ולרב גם הזכויות המשפטיות כבר רשומות בטאבו, במנהל מקרקעי ישראל או בחברה משכנת. לעומת זאת, כשרוכשים דירה מקבלן, כל עוד לא הסתיים לחלוטין תהליך הבניה באופן שהדירה והבנין מוכנים לאכלוס, וכל עוד לא הוסדרו הזכויות המשפטיות ע"י הקבלן בדרך של ייחוד הזכות הספציפית בדירה על שם הרוכש, קיים סיכון שגורם כלשהו יעכב או במקרים קיצוניים יותר, יעצור את הפיכת המוצר למוצר מוגמר.

חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה - 1974, קובע כי על קבלן המוכר דירה (לרבות בעל קרקע המוכר דירה שקיבל בעיסקת קומבינציה) להעניק אחת מחמש צורות של בטחונות, כאשר השכיחות בינהן הינן מתן ערבות בנקאית לפי חוק המכר ורישום הערת אזהרה. יוער כי חובת מתן הבטוחות קמה רק אם הקבלן קיבל מהרוכש יותר מ- 15% ממחיר הדירה.

במסגרת ערבות חוק מכר דירות, במקרה בו הקבלן מממן את הבניה באמצעות ליווי פיננסי של בנק מלווה, מותנה תוקף הערבויות שמוציא הבנק המלווה, בכך שהכספים ששילם הקונה על חשבון הדירה, יופקדו בפועל לחשבון הליווי המיוחד של הפרויקט.

ערבות חוק מכר דירות - מימוש רק במקרה קיצוני

לכן, מומלץ לבצע תשלומים ישירות לחשבון הליווי או למסור לקבלן שיקים שיהיו לפקודת חשבון הליווי הפיננסי, לדוגמא: לפקודת חשבון 12345 בסניף 123 בבנק למסחר.

מרבית הפרויקטים נבנים באמצעות מימון שלוקח הקבלן מבנק מלווה, בנק שאף מנפיק את ערבויות חוק המכר. לערבות זו מגבלות מסוימות ואין היא דומה לערבות בנקאית פיננסית ואוטונומית. לא ניתן לממשה בכל עת ובכל מקרה של סכסוך בין הרוכש לקבלן, אלא רק במצבים קיצוניים בהם הקבלן נקלע לקשיים כלכליים שהובילו להליך של עיקול, צו כינוס נכסים או פירוק, אשר מונעים ממנו להעביר את הזכויות בדירה לרוכש.

משמע, רק לאחר הליך ארוך שיביא לתוצאה המשפטית לפיה לדוגמא יוצא כנגד החברה הקבלנית צו פירוק, רק אז ניתן יהיה לממש את הערבויות.

ערבות מבטיחה פיצוי כספי, אבל לא זיקה משפטית לדירה

ערבות חוק מכר דירות - בקרת בטחונותמעבר לפרק הזמן הארוך יחסית עד להגעה למצב זה, חשוב להיות מודעים לעובדה כי ערבות חוק מכר דירות בסך הכל מבטיחה את הכספים ששילם הרוכש לקבלן, בלי כל פיצוי לו יהיה זכאי הרוכש אם יתבע את הקבלן על הפרת החוזה.

בנוסף, מימוש הערבויות וקבלת החזר הכספים, בערכם השיקלי ולא הדולרי, לא מבטיח כלל כי במועד ההחזר, יוכל הרוכש לרכוש דירה דומה לזו שרכש, אם לדוגמא היה פיחות גבוה או שמחירי הדירות עלו בתקופה שמיום חתימת הסכם הרכישה ועד למועד קבלת החזר הכספים בפועל ממימוש הערבויות.

מיגבלה נוספת בקבלת ערבות חוק מכר כבטוחה, הינה העובדה כי הערבויות מגנות רק על הכספים ששילם הרוכש, אך הן אינן יוצרות זיקה משפטית בין הרוכש לבין הדירה והקרקע עליה בנויה הדירה. בכל הסדר אליו יגיע הקבלן לאחר שנקלע לקשיים הכלכליים, כגון, מכירת החברה והפרויקט לחברה אחרת, אין לרוכש אמצעי לחייב את החברה הרוכשת להשלים עבורו את הדירה בתנאי ההסדר החדשים, והוא יאלץ להסתפק בהחזר כספו ע"י מימוש הערבויות.

הקבלן רשאי להחליף ערבות חוק מכר בהערת אזהרה

הבטוחה השכיחה הנוספת, הינה רישום הערת אזהרה לטובת הרוכש. ואולם, יש לדעת כי לא מדובר בהערת אזהרה ותו לא, על הערת האזהרה להיות קודמת לכל שעבוד, עיקול או כל זכות צד ג' אחרת.

לדוגמא, אם הקבלן לקח מימון מבנק מלווה, הבנק רושם משכנתא על הקרקע עליה בנויה הדירה, ולכן אם הקבלן ירשום לטובת הרוכש הערת אזהרה ביחס לדירה, הערת האזהרה תהייה כפופה למשכנתא של הבנק, ולבנק בכל מקרה יהיו זכויות עדיפות על פני זכויות הרוכש עפ"י הערת האזהרה.

היתרון בהערת האזהרה על פני ערבות חוק מכר, הינו בכך שהיא יוצרת זיקה ישירה בין הרוכש לבין הדירה והקרקע עליה היא בנויה, כך שאם הקבלן יקלע לקשיים, כל הסדר אליו יגיע הקבלן, בין אם ע"י מכירת הפרויקט והחברה כעסק חי או בין אם מימושו בדרך אחרת, לא ניתן יהיה להתעלם מזכויות הרוכש שלזכותו רשומה הערת אזהרה עפ"י חוק המכר, ולרוכש יש סיכוי רב יותר לקבל בסוף התהליך את הדירה.

החוק מתיר לקבלן להחליף בטוחות בבטוחות אחרות לפי החוק, כך שאם קיבלתם בתחילה ערבות חוק מכר, הקבלן רשאי להחליף זאת בהמשך בהערת אזהרה עפ"י החוק.מחשבון משכנתא

בקרת מבנים וליקויי בנייה:
חובה עם קבלת הדירה
זכרון דברים
הזכויות המשפטיות בדירה
הבדיקות החשובות בעיריה
מס שבח ומס רכישה
העברת החזקה בדירה
לוח התשלומים הנכון
עמותות לבנייה עצמית
בנייה עצמית או רכישה מקבלן
מי מחזיק בקרקע שעליה בונה הקבלן
רכישת דירה הנייר - הסיכונים וההגנות
סוגי הבטחונות שהקבלן יכול להציע
ערבות חוק המכר - על מה להקפיד
הפרת חוזה מצד הקבלן
תשלום דמי תיווך למספר מתווכים
קניית דירה בחברת גוש חלקה
הבטחת שכר דירה